Regulamin

świadczenia usług tłumaczeniowych przez Biuro Tłumaczeń BeLingua Beata i Dawid Mrotek Spółka Jawna z siedzibą w Pruszkowie (05-802) przy ul. Zamiejskiej 7, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583650, REGON 362886300, NIP 5342509726 (zwane dalej „Biurem Tłumaczeń”).

 1. Biuro Tłumaczeń oferuje usługi z zakresu tłumaczeń pisemnych i ustnych, w postaci tłumaczeń zwykłych i przysięgłych.
 2. Za stronę rozliczeniową tłumaczeń zwykłych uznaje się 1600 znaków ze spacjami, w zaokrągleniu wzwyż do 0,25 strony.
 3. Za stronę rozliczeniową tłumaczeń przysięgłych uznaje się 1125 znaków ze spacjami, w zaokrągleniu wzwyż do 1 strony.
 4. Biuro Tłumaczeń oferuje 3 tryby realizacji zlecenia:
  • Tryb Zwykły – w ramach, którego tłumaczone jest do 5 stron rozliczeniowych dziennie.
  • Tryb Ekspres – w ramach którego tłumaczone jest od 5 do 8 stron rozliczeniowych dziennie.
  • Tryb Superekspres – w ramach którego tłumaczone jest więcej niż 8 stron rozliczeniowych dziennie.
 1. Wszystkie zlecenia przyjęte i zrealizowane w tym samym dniu realizowane są w Trybie Superekspres.
 2. Realizacja zlecenia nie obejmuje przygotowania przetłumaczonego tekstu do rozpowszechniana, w szczególności korekty językowej oraz redakcji wykonanego tłumaczenia.
 3. Za dodatkową opłatą, ustalaną indywidualnie ze Zleceniodawcą, Biuro Tłumaczeń może przeprowadzić korektę językową tłumaczenia oraz przekazać wykonane tłumaczenia do sczytania przez rodowitego użytkownika danego języka.
 1. Biuro Tłumaczeń przyjmuje zlecenia składane osobiście, w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza dostępnego na stronie internetowej (belingua.pl).
 2. Zleceniodawca obowiązany jest przedstawić szczegółowo w zleceniu wszelkie wymagania dotyczące tłumaczenia (w szczególności oczekiwania dotyczące obróbki graficznej tekstu, przygotowania do druku, formatowania). Zgłoszenie przez Zleceniodawcę dodatkowych oczekiwań w trakcie realizacji zlecenia może spowodować przesunięcie terminu realizacji zlecenia oraz zmianę wysokości wynagrodzenia.
 3. Po otrzymaniu zlecenia Biuro Tłumaczeń dokonuje bezpłatnej wyceny tłumaczenia dostarczonych dokumentów oraz uzgadnia ze Zleceniodawcą zasady i terminy realizacji zlecenia.
 4. Wycena tłumaczeń zwykłych dokonywana jest na podstawie tekstu źródłowego, jeżeli jest on sporządzony w formacie Microsoft Word. W przypadku dokumentów sporządzonych w formacie nieedytowalnym (np. PDF, JPG) oraz tłumaczeń przysięgłych podawana jest stawka za stronę tekstu przetłumaczonego (ze względu na brak możliwości dokładnego policzenia liczby znaków przed dokonaniem tłumaczenia). Powyższa procedura zgodna jest z ogólnie przyjętymi zasadami na rynku tłumaczeń, a w przypadku tłumaczeń przysięgłych z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz.U. 2005, Nr 15, poz. 131), gdzie ostateczna cena usługi wyznaczana jest na podstawie tekstu przetłumaczonego.
 5. Warunkiem przystąpienia przez Biuro Tłumaczeń do realizacji zlecenia jest jego potwierdzenie przez Zleceniodawcę (pocztą elektroniczną lub – w przypadku zamówień składanych osobiście – poprzez złożenie podpisu na formularzu zlecenia). Brak potwierdzenia zlecenia zwalnia Biuro Tłumaczeń z obowiązku jego realizacji.
 
 1. Za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie, w wysokości ustalonej na podstawie wyceny tłumaczenia dostarczonych dokumentów.
 2. Wynagrodzenie jest płatne przez Zleceniodawcę na podstawie wystawionej przez Biuro Tłumaczeń faktury VAT- z opóźniony terminem płatności dla stałych klientów, z natychmiastowym terminem płatności (przedpłata) dla nowych klientów.
 1. Biuro Tłumaczeń zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji ujawnionych przez Zleceniodawcę przy realizacji zlecenia.
 2. Wszystkie dokumenty i materiały przekazywane przez Zleceniodawcę oraz treść spotkań tłumaczonych przez tłumaczy ustnych są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem materiałów powszechnie dostępnych (np. publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne itp.).
 3. Na życzenie Zleceniodawcy Biuro Tłumaczeń może sporządzić odrębny dokument zawierający zobowiązanie do zachowania poufności.

W przypadku, gdy Zleceniodawca zrezygnuje z realizacji zlecenia już w trakcie jego realizacji, jest on zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za pracę faktycznie wykonaną do momentu rezygnacji z realizacji zlecenia oraz do zwrotu wszelkich innych kosztów poniesionych przez Biuro Tłumaczeń w związku z realizacją zlecenia, jednak nie mniej niż 25% wynagrodzenia ustalonego za realizację tego zlecenia.

 1. Biuro Tłumaczeń dokonuje tłumaczeń zgodnie ze standardami przyjętymi dla tego rodzaju usług, zapewniając profesjonalną, specjalistyczną i wykwalifikowaną kadrę tłumaczy.
 2. Zleceniodawca ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy wykonane tłumaczenie nie spełnia standardów wymaganych dla tego typu usługi. W takim przypadku Zleceniodawca może w terminie 14 dni od dnia odbioru tłumaczenia złożyć w Biurze Tłumaczeń (osobiście lub pisemnie – listem poleconym przesłanym na adres: Biuro Tłumaczeń BeLingua, ul. Zamiejska 7, 05-802 Pruszków) reklamację, w której w sposób szczegółowy określi niezgodność wykonanego tłumaczenia z przyjętymi standardami. Biuro Tłumaczeń w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji pisemnie ustosunkuje się do niej i prześle odpowiedź na adres Zleceniodawcy wskazany w reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja zostanie przez Biuro Tłumaczeń uwzględniona, Zleceniodawca ma prawo żądać obniżenia wynagrodzenia za realizację zlecenia bądź wyznaczyć dodatkowy termin do jego poprawienia, odpowiedni do zakresu koniecznych zmian.
 3. Zleceniodawca zobowiązany jest do wskazania w reklamacji wykonanego tłumaczenia merytorycznych i językowych błędów. Błędem merytorycznym jest błąd leksykalny lub pominięcie w tłumaczeniu części tekstu źródłowego. Błędem językowym jest błąd gramatyczny w tłumaczeniu. Reklamacja nie może być oparta jedynie na subiektywnym odczuciu Zleceniodawcy co do rzekomo nieprawidłowego tłumaczenia.
 1. Biuro Tłumaczeń nie ponosi odpowiedzialności za treść złożonych do tłumaczenia tekstów.
 2. Biuro Tłumaczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze zlecenia wykonania tłumaczenia dokumentu przez osobę nieuprawnioną do posiadania tekstu źródłowego.
 3. Biuro Tłumaczeń nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację zlecenia wynikającą z siły wyższej lub innych niezależnych od niego przyczyn, w szczególności awarii technicznych łączy internetowych lub telefonicznych, przerw w dostawie prądu, opóźnień dostarczenia tłumaczeń spowodowanych przez firmy kurierskie, lub uszkodzeń/zniszczeń tych dokumentów w drodze do Zleceniodawcy.
 1. Biuro Tłumaczeń i Zleceniodawca będą starali się rozwiązać wszelkie spory wynikłe z realizacji zleceń w sposób polubowny.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
This tab is empty. Drag a shortcode here to add content.
This tab is empty. Drag a shortcode here to add content.