Regulamin

świadczenia usług tłumaczeniowych przez Biuro Tłumaczeń BeLingua Beata i Dawid Mrotek Spółka Jawna z siedzibą w Pruszkowie (05-802) przy ul. Zamiejskiej 7, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583650, REGON 362886300, NIP 5342509726 (zwane dalej „Biurem Tłumaczeń”).

Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Tłumaczeń BeLingua Beata i Dawid Mrotek Spółka Jawna (BT BeLingua) z siedzibą w Pruszkowie (05-802) przy ul. Zamiejskiej 7, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583650, REGON 362886300, NIP 5342509726 (zwane dalej „Biurem Tłumaczeń”).  Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: e-mail: rodo@belingua.pl , tel.: 22 122 88 33. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:


 • Przygotowania oferty i realizacji umowy zawartej z nami na usługi tłumaczeniowe oraz w zakresie udzielonych nam zgód,

 • realizacji obowiązków prawnych, którym podlegamy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

 • udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego i rachunkowego,

 • realizacji wewnętrznych procedur administracyjnych, w tym statystyk i raportów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionego interesu,

 • archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia należności lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu.


Podanie nam Twoich danych osobowych było dobrowolne, jednak niezbędne do przedstawienia oferty i zawarcia umowy.  Odbiorcami Twoich danych osobowych są następujące podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu oraz uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności:


 • upoważnieni pracownicy Administratora,

 • podwykonawcy tj. tłumacze i inne biura tłumaczeń,

 • podmioty obsługujące nasze systemy informatyczne, marketingowe, księgowe i prawne,

 • firmy kurierskie i pocztowe.


Twoje dane mogą być przekazane do państw trzecich, jeżeli państwa te zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych – na przykład do USA, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.  Możesz uzyskać kopię swoich danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego. W tym celu skontaktuj się z nami: email: rodo@belingua.pl, tel.; 22 122 88 33.

Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w okresie:


 • trwania umowy,

 • w zakresie udzielonych nam zgód na przetwarzane danych – do czasu wycofania zgody,

 • wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,

 • rozpatrywania i udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej w umowach,

 • gdy przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe,

 • przez okres, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania umowy,ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń.


Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych masz prawo do jej wycofania. Masz prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych w przepisach prawa.

 


 1. BT BeLingua oferuje usługi z zakresu tłumaczeń zwykłych i przysięgłych.

 2. Za stronę rozliczeniową tłumaczeń zwykłych uznaje się 1500 znaków ze spacjami, w zaokrągleniu wzwyż do 0,25 strony.

 3. Za stronę rozliczeniową tłumaczenia przysięgłego uznaje się 1125 znaków ze spacjami, w zaokrągleniu wzwyż do 1 strony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz.U. 2005, Nr 15, poz. 131).

 4. Biuro Tłumaczeń oferuje 3 tryby realizacji zlecenia:
  Tryb Zwykły – w ramach, którego tłumaczone jest do 5 stron rozliczeniowych dziennie.
  Tryb Ekspres – w ramach którego tłumaczone jest od 5 do 8 stron rozliczeniowych dziennie.
  Tryb Superekspres – w ramach którego tłumaczone jest więcej niż 9 stron rozliczeniowych dziennie.

 5. Wszystkie zlecenia przyjęte i zrealizowane w tym samym dniu standardowo realizowane są w Trybie Superekspres.

 6. Realizacja zlecenia nie obejmuje przygotowania przetłumaczonego tekstu do rozpowszechniana, w szczególności korekty językowej oraz redakcji wykonanego tłumaczenia.

 7. Za dodatkową opłatą, ustalaną indywidualnie ze Zleceniodawcą, BT BeLingua może przeprowadzić korektę językową tłumaczenia wykonaną przez native speakera z danego języka.

 8. Rabaty za pierwsze zlecenie oraz za ilość stron nie obejmują tłumaczenia dokumentów samochodowych, których ceny są zryczałtowane i dotyczą określonego zestawu dokumentów.

 

 1. BT BeLingua przyjmuje zlecenia składane osobiście, w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza dostępnego na stronie internetowej (belingua.pl).
 2. Zleceniodawca obowiązany jest przedstawić szczegółowo w zleceniu wszelkie wymagania dotyczące tłumaczenia (w szczególności oczekiwania dotyczące obróbki graficznej tekstu, przygotowania do druku, formatowania). Zgłoszenie przez Zleceniodawcę dodatkowych oczekiwań w trakcie realizacji zlecenia może spowodować przesunięcie terminu realizacji zlecenia oraz zmianę wysokości wynagrodzenia.
 3. Po otrzymaniu zlecenia BT BeLingua dokonuje bezpłatnej wyceny tłumaczenia dostarczonych dokumentów oraz uzgadnia ze Zleceniodawcą zasady i terminy realizacji zlecenia.
 4. Wycena tłumaczeń zwykłych dokonywana jest na podstawie tekstu źródłowego, jeżeli jest on sporządzony w formacie Microsoft Word. W przypadku dokumentów sporządzonych w formacie nieedytowalnym (np. PDF, JPG) oraz tłumaczeń przysięgłych podawana jest stawka za stronę tekstu przetłumaczonego (ze względu na brak możliwości dokładnego policzenia liczby znaków przed dokonaniem tłumaczenia). Powyższa procedura zgodna jest z ogólnie przyjętymi zasadami na rynku tłumaczeń, a w przypadku tłumaczeń przysięgłych z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz.U. 2005, Nr 15, poz. 131), gdzie ostateczna cena usługi wyznaczana jest na podstawie tekstu przetłumaczonego.
 5. Warunkiem przystąpienia przez BT BeLingua do realizacji zlecenia jest jego potwierdzenie przez Zleceniodawcę.
 6. Brak potwierdzenia zlecenia zwalnia BT BeLingua z obowiązku jego realizacji.

 

 1. Za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie, w wysokości ustalonej na podstawie wyceny tłumaczenia dostarczonych dokumentów i zaakceptowanej przez Zamawiającego.
 2. Wynagrodzenie dla BT BeLingua jest płatne przez Zleceniodawcę na podstawie faktury VAT w formie elektronicznej przesłanej na adres mailowy wskazany w zamówieniu.
 3. Na życzenie klienta BT Belingua prześle fakturę w formie papierowej za wykonaną usługę. Termin otrzymania faktury w formie papierowej wysłanej listem poleconym nie ma wpływu na termin płatności za wykonaną usługę.
 4. W przypadku przedpłaty BT BeLingua realizację zlecenia rozpoczyna po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności lub po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.
 5. BT BeLingua ma prawo dochodzić zapłaty należności oraz naliczać ustawowe odsetki od zaległych należności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. BT BeLingua korzysta z usług zewnętrznej firmy windykacyjnej.
 2. W przypadku przekroczenia przez klienta wyznaczonego na fakturze terminu płatności, BT BeLingua jest uprawniona do przekazania przeterminowanej faktury do zewnętrznej firmy windykacyjnej celem odzyskania niekwestionowanej należności na ścieżce windykacji polubownej.
 3. W przypadku nieskutecznej windykacji polubownej, BT BeLingua zastrzega prawo do sprzedania zaległych płatności na mocy cesji wierzytelności.
 4. W przypadku nieskutecznej windykacji polubownej, BT BeLingua zastrzega sobie prawo do podjęcia prawnych kroków zmierzających do odzyskania zaległej wierzytelności, w tym do skierowania sprawy do sądu.

 

 1. Biuro Tłumaczeń zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji ujawnionych przez Zleceniodawcę przy realizacji zlecenia.
 2. Wszystkie dokumenty i materiały przekazywane przez Zleceniodawcę oraz treść spotkań tłumaczonych przez tłumaczy ustnych są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem materiałów powszechnie dostępnych (np. publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne itp.)
 3. .Na życzenie Zleceniodawcy Biuro Tłumaczeń może sporządzić odrębny dokument zawierający zobowiązanie do zachowania poufności.

 

W przypadku, gdy Zleceniodawca zrezygnuje z realizacji zlecenia już w trakcie jego realizacji, jest on zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za pracę faktycznie wykonaną do momentu rezygnacji z realizacji zlecenia oraz do zwrotu wszelkich innych kosztów poniesionych przez Biuro Tłumaczeń w związku z realizacją zlecenia, jednak nie mniej niż 25% wynagrodzenia ustalonego za realizację tego zlecenia..
 

 1. Biuro Tłumaczeń dokonuje tłumaczeń zgodnie ze standardami przyjętymi dla tego rodzaju usług, zapewniając profesjonalną, specjalistyczną i wykwalifikowaną kadrę tłumaczy.
 2. Zleceniodawca ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy wykonane tłumaczenie nie spełnia standardów wymaganych dla tego typu usługi. W takim przypadku Zleceniodawca może w terminie 14 dni od dnia odbioru tłumaczenia złożyć w Biurze Tłumaczeń (osobiście lub pisemnie – listem poleconym przesłanym na adres: Biuro Tłumaczeń BeLingua, ul. Zamiejska 7, 05-802 Pruszków) reklamację, w której w sposób szczegółowy określi niezgodność wykonanego tłumaczenia z przyjętymi standardami. Biuro Tłumaczeń w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji pisemnie ustosunkuje się do niej i prześle odpowiedź na adres Zleceniodawcy wskazany w reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja zostanie przez Biuro Tłumaczeń uwzględniona, Zleceniodawca ma prawo żądać obniżenia wynagrodzenia za realizację zlecenia bądź wyznaczyć dodatkowy termin do jego poprawienia, odpowiedni do zakresu koniecznych zmian.
 3. Zleceniodawca zobowiązany jest do wskazania w reklamacji wykonanego tłumaczenia merytorycznych i językowych błędów. Błędem merytorycznym jest błąd leksykalny lub pominięcie w tłumaczeniu części tekstu źródłowego. Błędem językowym jest błąd gramatyczny w tłumaczeniu. Reklamacja nie może być oparta jedynie na subiektywnym odczuciu Zleceniodawcy co do rzekomo nieprawidłowego tłumaczenia.

 

 1. Biuro Tłumaczeń nie ponosi odpowiedzialności za treść przesłanych do tłumaczenia tekstów.
 2. Biuro Tłumaczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze zlecenia wykonania tłumaczenia dokumentu przez osobę nieuprawnioną do posiadania tekstu źródłowego.
 3. Biuro Tłumaczeń nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację zlecenia wynikającą z siły wyższej lub innych niezależnych od niego przyczyn, w szczególności awarii technicznych łączy internetowych lub telefonicznych, przerw w dostawie prądu, opóźnień dostarczenia tłumaczeń spowodowanych przez firmy kurierskie, lub uszkodzeń/zniszczeń tych dokumentów w drodze do Zleceniodawcy.

 

 1. Biuro Tłumaczeń i Zleceniodawca będą starali się rozwiązać wszelkie spory wynikłe z realizacji zleceń w sposób polubowny.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.