Bez kategorii

Tłumacz przysięgły – jak nim zostać i co to znaczy?

Tłumacz przysięgły -
jak nim zostać i co to znaczy?

Tłumacz przysięgły

Tłumacz przysięgły w naszym kraju jest osobą zaufania publicznego. Każdy kto zostanie tłumaczem przysięgłym widnieje na ogólnodostępnej liście na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ms.gov.pl/pl/lista-tlumaczy-przysieglych/), a sam zawód regulowany jest ustawą.
Praca tłumacza przysięgłego sprowadza się głównie do takich  czynności jak: sporządzanie i poświadczanie tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzanie i poświadczanie tłumaczeń, sporządzonych przez inne osoby; sporządzanie poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzanie i poświadczanie odpisów pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby; dokonywanie tłumaczenia ustnego.
Aby zostać tłumaczem przysięgłym należy spełnić ściśle określone warunki, zapisane oczywiście w ustawie, tj. być osobą fizyczną, która musi:

1.

posiadać obywatelstwo polskie, obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatelstwo jednego z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;

2.

znać język polski;

3.

mieć pełną zdolność do czynności prawnych;

4.

być niekarana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;

5.

mieć ukończone magisterskie studia wyższe na kierunku filologicznym lub magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka;

6.

uzyskać wynik pozytywny z egzaminu na tłumacza przysięgłego.

 

Egzamin odbywa się w ciągu roku od złożenia dokumentów przez kandydata. Koszt egzaminu to 800 zł. Egzamin składa się z dwóch części: tłumaczenia pisemnego z i na język obcy oraz tłumaczenia ustnego.

Jeżeli chodzi o zarobki są one uzależnione są przede wszystkim od ilości przekładów jakie tłumacz wykonuje oraz od języka tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń zleconych przez instytucje państwowe stawki za nie są odgórnie ustalone przez Ministerstwo Finansów, zaś w przypadku, gdy zleceniodawcą jest osoba prywatna, przysięgły tłumacz ma dowolność w ustalaniu opłaty za wykonane tłumaczenie. Stawki te wahają się najczęściej od ok. 20 zł za stronę do 40 zł. Więcej zarabiają tłumacze znający mniej popularne języki (np. chiński, arabski).

Jako ciekawostka warto zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy, nie ma w Polsce czynnego tłumacza przysięgłego z języka estońskiego, choć jest to kraj położony blisko naszego.
  • Text Hover

Author


Avatar