Tłumaczenie odpisu z KRS

Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego to bardzo istotny dokument w każdej firmie. Przedsiębiorstwa prowadzące swoją działalność poza granicami Polski często posługują się tłumaczeniami KRS, aby wskazać zagranicznym kontrahentom osoby uprawnione do podejmowania decyzji.

Tłumaczeniem KRS zajmujemy się od kilku lat, teraz przyszła pora uchylić rąbka tajemnicy jak to robimy.

Co to jest KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), to jeden z głównych publicznych rejestrów. Zawarte są w nim dane dotyczące przedsiębiorców, podmiotów niebędących przedsiębiorcami (działającymi na zasadach non profit, np. stowarzyszenia, fundacje) a także niewypłacalnych dłużników, którzy funkcjonują w obrocie gospodarczym w Polsce. KRS funkcjonuje od 1 stycznia 2001 roku na podstawie Ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jak pobrać KRS z Internetu?

Od 2012 r. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia na swojej stronie wyszukiwarkę podmiotów w KRS – znajduje się ona pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/ . Podmioty możesz wyszukiwać po ich numerze NIP, REGON, KRS lub nazwie.

Po wyszukaniu można znaleźć KRS w formie skróconego lub pełnego odpisu. Od indywidualnych ustaleń między firmami zależy jaka forma będzie wymagana. W 99% przypadków jest to odpis skrócony.

Każdy pobrany internetowo wypis jest unikalny, dlatego może być traktowany przez tłumaczy przysięgłych jako oryginał. Posiada dokładną datę pobrania oraz indywidualny identyfikator, różny dla każdego pobranego wypisu.

W szczególnych przypadkach niezbędne jest pobranie KRS w formie papierowej w Sądzie w Warszawie. Wydruk sądowy wygląda identycznie jak te pobrane internetowo, jednak jest dodatkowo opatrzony pieczęciami sądowymi. Takie dokumenty najczęściej są potwierdzane pieczęcią Apostille.

Kiedy tłumaczyć odpis KRS?

Fizyczne odpisy i wyciągi z KRS są potrzebne przy procedurach sądowych. Pozwalają na przykład udowodnić fakt zajścia konkretnej zmiany w przedsiębiorstwie. Gdy postępowanie odbywa się za granicą, konieczne będzie tłumaczenie przysięgłe na język obcy. Najczęstszym przypadkiem jest jednak udowodnienie przed zagranicznym kontrahentem posiadania uprawnień do reprezentowania firmy i podejmowania w jej imieniu wiążących decyzji. Przetłumaczonego KRS będą potrzebowali także przedstawiciele firm, którzy posiadają pełnomocnictwa, w celu potwierdzenia, że zostało ono wystawione i podpisane przez jedną z umocowanych osób.

Jak długo aktualny jest odpis z KRS? 

Nie ma przepisów, które regulowałyby tę kwestię w obrocie gospodarczym, zaś odpis z KRS jest aktualny tak naprawdę dopóty, dopóki zamieszczone w nim dane nie ulegną zmianie. Tak więc może się okazać, że aktualny będzie odpis z KRS nawet sprzed dwóch lat.

Do nielicznych przepisów, które wskazują datę, do której można honorować odpisy z KRS, należy rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane. Zgodnie z par. 1 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia zamawiający może żądać odpisu z rejestru, względnie Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż na sześć miesięcy przed upływem terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zamówienia albo składania ofert. Rozporządzenie to dotyczy jednak wyłącznie spraw z zakresu prawa zamówień publicznych.

Wycena tłumaczenia KRS

Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie w zakresie tłumaczeń KRS w naszym Biurze Tłumaczeń opracowaliśmy unikalną, szybką i przejrzystą ofertę na tłumaczenie KRS. Klientom proponujemy tłumaczenia przysięgłe z odwzorowaniem graficznym, , co znacznie ułatwia nawigację po dokumencie w języku obcym. Do tłumaczenia każdorazowo dołączamy także wydruk polskiego oryginału, aby nie było wątpliwości jaka wersja dokumentu była tłumaczona. Postawiliśmy także na wygodę wyceny i do maksimum uprościliśmy ją poprzez przygotowanie ryczałtowych cen za stronę wydruku KRS a nie faktyczną liczbę znaków ze spacjami. Umożliwia to łatwą i szybką wycenę, także samodzielnie przez klienta.

Specjalnie przygotowane serwisy https://krsangielski.pl/ i https://krsniemiecki.pl/ pozwalają na dokładne określenie kosztu tłumaczenia oraz łatwe złożenie zamówienia w najczęściej zlecanych wersjach językowych.

Szerszą ofertę można znaleźć na naszej stronie www w zakładce tłumaczenia KRS.

Na życzenie klienta możemy oczywiście wycenić tłumaczenie odpisu na dowolny język.

Zapraszamy do wyceny i przekonania się, że cały proces od zlecenia do otrzymania gotowego tłumaczenia jest niezwykle prosty 🙂

Specjalizujemy się szczególnie w usłudze:

Odpis z krs po angielsku

Posty o podobnej tematyce

Silni lokalnie!

Bardzo cieszymy się, że w ostatnich latach naszej działalności staliśmy się największym biurem tłumaczeń po zachodniej stronie Warszawy.

Czytaj dalej

Mistrz języka obcego.

Reklamy szybkiej nauki języka mogą obiecywać gruszki na wierzbie, jednak w procesie nauki okazuje się, że tak zwane „zanurzenie się” w języku obcym jest konieczne do osiągnięcia w nim biegłości.

Czytaj dalej